Kliendi andmete kaitse tingimused

  1. Käesolevad tingimused käsitlevad kliendi andmete kaitset AS-i KredEx Krediidikindlustus (edaspidi: KredEx) poolt seoses sellega, et klient esitab KredExile andmeid veebilehe kaudu.
  2. Käesolevates tingimustes käsitatakse kliendina juriidilist isikut, kes esitab KredExile kindlustuslepingu sõlmimise eelsete läbirääkimiste käigus krediidilimiidi päringu käesoleva veebilehe kaudu ning maksab krediidilimiidi tasu pangalinki kasutades.
  3. Krediidilimiidi päringu esitamisel saavad KredExile teatavaks andmed kliendi ning kliendi juriidilisest isikust ostja kohta. Need andmed on KredExile vajalikud kindlustusriski hindamiseks. KredEx ei kogu ega töötle füüsiliste isikute isikuandmeid, v.a juriidilisest isikust kliendi füüsilisest isikust esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), mis on vajalikud kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemiseks ning kliendiga ühenduse saamiseks.
  4. Lepingueelsete läbirääkimiste käigus andmete kogumine ja töötlemine kindlustusriski hindamiseks ning kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemiseks, on kindlustustegevuse seaduse kohaselt lubatav isiku nõusolekuta.
  5. KredEx käsitab konfidentsiaalsena krediidilimiidi päringu esitamisega KredExile teatavaks saanud andmeid kliendi, tema ostja, kliendi ja ostja vahel teostatud või kavandatavate tehingute kohta ning andmeid kliendi füüsilisest isikust esindaja kohta, kui klient ei ole andmeid eelnevalt ise avalikustanud või need pole muul moel avalikkusele kättesaadavad, v.a. punktis 6 nimetatud erisus. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab kliendi pangarekvisiitide turvalisuse.
  6. KredEx edastab krediidilimiidi päringu esitamisega KredExile teatavaks saanud andmeid või võimaldab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu vajalikus ulatuses üksnes juhul, kui see on otseselt vajalik krediidilimiidi päringu alusel krediidilimiidi kohta hinnangu andmiseks (näiteks kui KredEx kasutab ostja hindamiseks kolmandatelt isikutelt saadud infot) või kui see on nõutav seaduse alusel KredExi tegevuse üle teostatava järelevalve või kontrolli tarbeks (näiteks Finantsinspektsiooni, audiitorite või muude õigustatud isikute teostatavad kontrollid). Kolmandatelt isikutelt info hankimisel tagab KredEx selle, et kolmandate isikutega sõlmitud teenuselepingute kohaselt käsitatakse kliendi ja/või tema ostja andmeid konfidentsiaalsena.
  7. KredEx rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kogutud andmete kaitsmiseks. Juurdepääsu andmetele saavad selleks volitatud isikud.
  8. Küsimuste korral, mis puudutavad andmete kaitset, on võimalik pöörduda KredExi poole aadressil: krediidikindlustus[at]kredex.ee

KredEx Krediidikindlustus AS | Hobujaama 4, 10151 Tallinn | tel +372 667 4100 | krediidikindlustus@kredex.ee

Kasutustingimused | Kliendi andmete kaitse tingimused