Kasutustingimused

 1. Käesolevad kasutustingimused kohalduvad kliendi poolt käesoleva veebilehe kaudu aktsiaseltsile KredEx Krediidikindlustus (edaspidi: KredEx) kliendi ostja kohta krediidilimiidi taotluse esitamisel.
 2. Käesolevates tingimustes käsitatakse kliendina juriidilist isikut, kes esitab KredExile kindlustuslepingu sõlmimise eelsete läbirääkimiste käigus krediidilimiidi taotluse käesoleva veebilehe kaudu.
 3. Käesolevates tingimustes käsitatakse ostjana juriidilist isikut, kellele klient müüb või kavatseb müüa kaupu või teenuseid ning kelle makseriski kindlustamise võimaluste selgitamiseks klient krediidilimiidi taotluse esitab.
 4. Krediidilimiidi taotluse esitamisel tuleb kliendil maksta KredExile krediidilimiidi tasu. Klient näeb krediidilimiidi tasu suurust sisestades veebilehel küsitud andmed ostja asukohariigi, taotletava krediidilimiidi summa ning ostjale makse teostamiseks võimaldatava maksetähtaja kohta.
 5. Krediidilimiidi tasu suurus on sellisel juhul nähtav jaotises „Kindlustuslepingu sõlmimisega seotud kulud“ real „TAOTLUSE TASU“. (Samas jaotises näeb klient ka indikatiivset kindlustuspreemia makse suurust. Kindlustuspreemia makse kuulub tasumisele kindlustuslepingu sõlmimise korral ning selle tegelik suurus võib esialgsest indikatiivsest infost erineda.)
 6. Kui klient soovib pärast krediidilimiidi tasu suurusega tutvumist krediidilimiidi taotluse esitada, täidab klient veebilehel kõik kohustuslikud andmeväljad kliendi enda ja ostja kohta. Seejärel tasub klient krediidilimiidi tasu pangalingi kaudu või pangaülekandega arve alusel.
 7. Arve krediidilimiidi tasu kohta ning kliendi poolt esitatud krediidilimiidi taotluse koopia saadetakse kliendile e-maili teel kasutades kontaktandmeid, mis klient krediidilimiidi taotluse esitamisel andis.
 8. Saadud krediidilimiidi taotluse põhjal teostab KredEx ostja finantsvõimekuse analüüsi, mille tulemusel selgub, kas ning millises summas ja tingimustel on KredEx valmis avama ostjale krediidilimiidi ja ostja makseriski kindlustama.
 9. KredEx teostab ostja analüüsi pärast seda, kui kliendi poolt tasutud krediidilimiidi tasu on laekunud KredExi arvelduskontole.
 10. KredEx annab kliendile vastuse krediidilimiidi taotluse kohta 14 päeva jooksul arvates krediidilimiidi tasu laekumisest.
 11. Kui krediidilimiidi taotluse esitamisel KredExile esitatud andmed on ebaselged või mittetäielikud või kui muul põhjusel on KredExil enne ostja kohta analüüsi teostamist tarvilik andmeid täpsustada, võtab KredEx kliendiga ühendust kasutades neid kontaktandmeid, mis klient krediidilimiidi taotluse esitamisel andis. Sellisel juhul loetakse, et tähtaeg ostja analüüsi teostamiseks algab nõutava lisainfo andmisest KredExile.
 12. KredEx teavitab klienti krediidilimiidi taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest e-posti teel.
 13. KredExi vastus selle kohta, et ostjale on võimalik avada krediidilimiit, ei tähenda, et ostja makseriski suhtes kehtiks koheselt kindlustuskaitse. Kindlustuskaitse saamiseks tuleb kliendil sõlmida kindlustusleping ning tasuda kindlustuspreemia.
 14. Krediidilimiidi taotluse rahuldamata jätmise korral või kui KredExi poolt ostjale avatav krediidilimiit on väiksem kui kliendi taotletud krediidilimiidi summa, krediidilimiidi tasu kliendile ei tagastata.
 15. KredEx kasutab krediidilimiidi taotluse esitamisel temale teatavaks saanud andmeid üksnes ostja maksevõime analüüsimiseks, võimaliku kindlustusriski hindamiseks ning kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalike toimingute tegemiseks.
 16. Küsimuste korral või kui krediidilimiidi taotluse esitamisel tekib probleeme, saab klient pöörduda KredExi poole aadressil krediidikindlustus[at]kredex.ee
 17. KredExil on tegevusluba krediidikindlustuse tegevusalal tegutsemiseks. KredExi tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

KredEx Krediidikindlustus AS | Hobujaama 4, 10151 Tallinn | tel +372 667 4100 | krediidikindlustus@kredex.ee

Kasutustingimused | Kliendi andmete kaitse tingimused